Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

ISBN:  978-91-7703-043-0
Pages:  7

Systemet framför allt. Om en konflikträtt på föreningsfrihetens bekostnad

Author:  Johanna Grönbäck
Publication date:  onsdag, 16 november, 2016

Denna studie visar hur den svenska kon ikträttens utformning inskränker föreningsfriheten. Sammanställda data från Medlingsinstitutet visar att företag som utsätts för stridsåtgärder, eller hot om stridsåtgärder, tvingas välja mellan att underteckna kollektivavtal eller lägga ned verksamheten.

• Stridsåtgärder bör i första hand kunna användas av berörda parter, med proportionalitet. Rätten till sympatiåtgärder bör lyftas ut
från lagboken för att jämna ut maktrelationen mellan fack och oorganiserade arbetsgivare. En proportionalitetsprincip bör införas i Sverige.

• Dagens kollektivavtal är krångliga och anpassade för stora företag. För att avtalen ska passa mindre företag, behöver det göras utrymme för exibla lösningar, antingen som komplement eller substitut, till dagens system.

Fler briefing papers

Mest lästa